Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1. Als je Lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels vanPhysIQ BV (KvK: 69975434), tevens optredend onder de handelsnamen PhysIQ Personal & Group Training, PhysIQ Lifestyle, PhysIQ Personal Training, PhysIQ Personal Training & Coaching, Joy2Bfit, L.M.N.T.S. Supplements te accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op https://www.physiq.nl/algemenevoorwaarden

1.2. PhysIQ: Daarmee bedoelen we PhysIQ, gevestigd te J.C. Beetslaan 163-D, 2131 AL, Hoofddorp en de diensten en producten die wij aanbieden (onder meer) onder de naam PhysIQ.

1.3. Club: de fysieke plek waar PhysIQ fitness aanbiedt.

1.4. Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van PhysIQ kunnen worden afgenomen in aanvulling op het Lidmaatschap.

1.5. Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

1.6. Lid: Je kunt bij ons volwaardig Lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 17 jaar of ouder. PhysIQ kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, of om je leeftijd te checken. Jongeren dan 17 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een coach van PhysIQ of een van de ouders/ verzorgers.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen PhysIQ en het Lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels (artikel 9.2) horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

1.8. Periode van 1 maand: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen.

Artikel 2 Lid worden

2.1. Je kunt uitsluitend Lid worden bij PhysIQ op de locatie van PhysIQ door het invullen van het inschrijfformulier, samen met een medewerker van PhysIQ.

2.2. Voor het definitief maken van de registratie dan wel activatie van je Lidmaatschap word je gewezen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, krijg je een exemplaar van deze algemene voorwaarden en ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Lidmaatschap

3.1. Lidmaatschap wordt gedefinieerd als een overeenkomst waarbij het Lid het recht heeft om deel te nemen aan het aantal klassen dat aan zijn specifieke Lidmaatschap is gekoppeld. De hoeveelheid lessen die aan het gekozen Lidmaatschap gekoppeld zijn, worden per kalendermaand beschikbaar gesteld en zijn niet inzetbaar in de opvolgende maanden. Lessen die niet zijn gevolgd komen dus elke maand te vervallen.

3.2. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke Lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze Lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor drie (3), zes (6), twaalf (12) of vierentwintig (24) maanden.

3.3. PhysIQ Lidmaatschappen worden voor een gekozen termijn afgesloten en automatisch voor onbepaalde tijd verlengd tegen de tarieven die gelden op het moment van verlenging. Opzegging van een Lidmaatschap kan op elk moment. Elk Lidmaatschap kan na de eerst gekozen termijn als omschreven in artikel 3.2 worden beëindigd en heeft een opzegtermijn van een volledige kalendermaand. Afhankelijk van de gekozen termijn dient het Lidmaatschap derhalve uiterlijk na 2 maanden (3 maanden termijn), 5 maanden (6 maanden termijn), 11 maanden (12 maanden termijn) of 23 maanden (24 maanden termijn) opgezegd te worden. Het beëindigen van een gepauzeerd Lidmaatschap is niet mogelijk, deze dient eerst geactiveerd te worden. Indien het Lidmaatschap voor bepaalde tijd verlengd is, kan deze ten alle tijden met een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.

3.4. Leden kunnen op elk moment hun Lidmaatschap upgraden of downgraden op de Club. Een downgrade kan plaatsvinden na de eerst gekozen termijn. Het is niet mogelijk om een Lidmaatschap te downgraden, te annuleren of te pauzeren gedurende een reeds begonnen maand; wijzigingen van het Lidmaatschap worden pas van kracht en worden aan het begin van de volgende maand doorgevoerd.

Artikel 4 Lidmaatschapsgelden, tarieven en betaling

4.1. Alle Lidmaatschapsvormen hebben hun eigen Lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website. Als je Lid wordt bij PhysIQ kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per Lidmaatschapsvorm. Als je je Lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw Lid wilt worden, kunnen we opnieuw inschrijfgeld in rekening brengen.

4.2. Het Lidmaatschapsgeld wordt vooraf aan elke termijn via SEPA automatische periodieke incasso voldaan. PhysIQ behoudt zich het recht voor, om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

4.3. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling op de locatie van PhysIQ en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.4. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling op de locatie van PhysIQ en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat Lidmaatschap.

4.5. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het Lidmaatschapsgeld plaats. Als je je Lidmaatschapsgeld niet betaald ben je in gebreke en zullen we de incasso nog een keer aanbieden aan je bank. Als er dan geen betaling plaatsvindt ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande Lidmaatschapsgelden verschuldigd.

4.6. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het Lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan PhysIQ te worden voldaan.

4.7. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van PhysIQ tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.8. PhysIQ heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het Lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het Lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde Lidmaatschap, heeft voldaan is PhysIQ gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

4.9. Het Lid wordt alsdan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van PhysIQ, waarbij de periode gelijkgesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

4.10. Indien PhysIQ over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-.
4.11. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan PhysIQ het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van PhysIQ tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.12. Alle prijzen zijn inclusief BTW. PhysIQ is bevoegd ieder kalenderjaar de Lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 10%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het Lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5 Pauzeren van Lidmaatschappen

5.1. Lidmaatschappen (“huidige”, “Mainport” en “outdoor” Lidmaatschappen uitgesloten) kunnen 1 x per kalenderjaar worden onderbroken tijdens actief Lidmaatschap. De minimale duur van een Lidmaatschapspauze is echter een volledige kalendermaand. In de pauzeperiode wordt geen Lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.

5.2. Lidmaatschapspauzes kunnen pas beginnen op de 1e van de volgende maand en moeten uiterlijk 10 dagen voor het begin van de eerste maand van de Lidmaatschapspauze per e-mail worden gecommuniceerd c.q. aangekondigd.

5.3. Een Lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden onderbroken en leden moeten een begindatum indienen voor wanneer hun Lidmaatschap weer actief wordt. Als er geen communicatie is over een lopende startdatum minder dan 10 dagen voordat het Lidmaatschap weer actief wordt, wordt het Lid automatisch gefactureerd op de 1e van de startmaand zonder de mogelijkheid tot restitutie.

5.4. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je Lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

Artikel 6 Beëindiging van Lidmaatschappen

6.1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 3, 6, 12 of 24 maanden, kun je deze uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. Je kunt je overeenkomst opzeggen op de locatie PhysIQ door het plannen van een eindgesprek of opzeggesprek.

6.3. Wij streven ernaar bij PhysIQ een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan PhysIQ je de toegang tot PhysIQ ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan PhysIQ. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe Lidmaatschap per direct te beëindigen.

6.4. Samen sporten wordt bij PhysIQ gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

6.5. Indien je een ander persoon, Lid of geen Lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen in de Club, kan PhysIQ hiervoor een boete (de waarde van een dagpas) brengen, plus € 5,= aan administratiekosten, en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan PhysIQ de overeenkomst beëindigen.

Artikel 7 Openingstijden

7.1. De openingstijden van PhysIQ staan op de website. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.

7.2. Een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting van PhysIQ is niet te vermijden. Dit kan het geval zijn indien er bijvoorbeeld werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van Lidmaatschapsgeld.

Artikel 8 Lessen

8.1. PhysIQ behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of te annuleren zonder enige (gedeeltelijke) terugbetaling of compensatie in verband met feestdagen, vakantietijd, vanwege een gebrek aan voldoende deelnemers, ziekte van een coach, overmacht, een van overheidswege opgelegde sluiting, onvoorziene omstandigheden of enige ander evenement buiten de redelijke controle van PhysIQ .

8.2 PhysIQ wil het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een training wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het Lidmaatschapsgeld.

Artikel 9 Gedrag van leden/ huisregels

9.1. Leden mogen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten van PhysIQ. Leden zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van PhysIQ of derden toegebracht door opzet of grove schuld.

9.2. Binnen de locatie PhysIQ gelden de volgende huisregels:
· De aanwijzingen van het personeel van PhysIQ dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; PhysIQ is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot PhysIQ;
· Draag schone sportschoenen en gepaste sportkleding, gebruik tijdens het sporten een handdoek en maak de apparaten schoon voor medesporters;
· Gebruik een afsluitbare drinkbeker;
· Beperk het geluidsniveau van je eigen muziek en vermijd harde geluiden tijdens het sporten;
· Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in PhysIQ;
· Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in PhysIQ;
· Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt;
· Neem een geldig toegangsbewijs mee als je PhysIQ bezoekt;
· Kinderen jonger dan 17 jaar zonder begeleiding door PhysIQ c.q. zonder ouder(s) c.q. verzorgers worden niet toegelaten in de club;
· Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn;
· Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen;
· Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc. zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. PhysIQ is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen;
· Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van personal trainers diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PhysIQ.

Artikel 10 Risico en Aansprakelijkheid

10.1. Leden gebruiken materialen en faciliteiten bij PhysIQ op eigen risico. PhysIQ of een van hun coaches accepteren geen verantwoordelijkheid voor het letsel of overlijden van een Lid tijdens deelname aan lessen of tijdens het gebruik van materialen of faciliteiten. Het gebruik van de faciliteiten is voor het eigen risico van het Lid. Bij twijfel over fysieke condities, raden we aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor het Lid de juiste en haalbare manier van bewegen is.

10.2. PhysIQ en haar coaches en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs, en/of bij het gebruik van onze apparatuur met als uitzondering letselschade veroorzaakt door een verwijtbaar doen of nalaten van PhysIQ.

10.3. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar PhysIQ. PhysIQ stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. PhysIQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

Artikel 11 Privacy en verwerking persoonsgegevens

11.1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. PhysIQ verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2. In de privacyverklaring van PhysIQ wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van PhysIQ kun je terugvinden op onze website.

11.3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom om de club 24 uur per dag te observeren. De camera’s in de faciliteit die om veiligheidsredenen zijn geplaatst, slaan videobeelden maximaal 72 uur op. De beelden kunnen en mogen alleen worden gebruikt bij gebeurtenissen van criminele activiteiten en kunnen langer worden opgeslagen dan de eerdergenoemde 72 uur bij gebeurtenissen van (vermoede) criminele activiteiten.

11.4. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en om de gebruikerservaring te optimaliseren. Persoonlijke gegevens worden niet voor winstdoeleinden doorgegeven aan derden.

11.5. Persoonlijke gegevens worden veilig en beveiligd opgeslagen bij PhysIQ of onze partner SportBit Manager, met wie we een verwerkersovereenkomst hebben, die zorgt voor de veilige opslag en het gebruik van persoonlijke gegevens.

11.6. PhysIQ coaches en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang alleen gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PhysIQ aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en PhysIQ zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

12.3. PhysIQ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Het Lid is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van het Lid inhouden.

arrow-down
×

 

Past PhysIQ bij jou?

Vraag over hoe PhysIQ jou kan helpen bij het behalen van jouw doelen? Stel je vraag via WhatsApp:

× WhatsApp ons!