Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het Lid) van PhysIQ Personal Training & Coaching BV (hierna; PhysIQ).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van PhysIQ en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen PhysIQ en het Lid.

2.2. PhysIQ is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. PhysIQ zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door PhysIQ te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde Ingangsdatum overeenkomst .

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan PhysIQ mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; Bedrijfslidmaatschap)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is PhysIQ gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van PhysIQ, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van PhysIQ).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van PhysIQ worden overgedragen.

3.4. PhysIQ behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5 Het lid gaat akkoord met het feit dat er alleen trainingen plaatsvinden op afspraak en dus onder begeleiding van een van de teamleden van PhysIQ. Ook is het mogelijk om in te schrijven op Open Gym momenten. Het is niet mogelijk om buiten deze afspraken om, gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient vooraf aan elk termijn door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of handmatige overboeking plaats te vinden.

4.2. PhysIQ behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.3. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan PhysIQ te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van PhysIQ tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. PhysIQ heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap, heeft voldaan is PhysIQ gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van PhysIQ, waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.

4.4. Indien PhysIQ over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan PhysIQ het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van PhysIQ tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.5. Alle prijzen zijn inclusief BTW. PhysIQ is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.6. PhysIQ is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 10%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1 PhysIQ verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 In de Privacyverklaring van PhysIQ wordt op een rijtje gezet welke gegevens door PhysIQ worden verwerkt, voor welke doeleinden PhysIQ dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. De opzegging kan schriftelijk of per e-mail aan info@physiq.nl worden gedaan.

6.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert PhysIQ deze per aangetekende post te verzenden.

6.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van PhysIQ – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de studio van PhysIQ, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.5. PhysIQ mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van PhysIQ het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden gepauzeerd (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie). Pauzering is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van PhysIQ – deugdelijk bewijs.

7.2. Pauzering van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt gepauzeerd voor de daadwerkelijke duur van de pauzering. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke pauzering.

7.4 Uitzondering op de in artikel 7.2 beschreven tijdelijke stopzetten van het lidmaatschap bij vakantie geldt niet voor onbeperkt abonnementen. Indien het Lid een onbeperkt lidmaatschap heeft kan er jaarlijks aanspraak worden gemaakt op het inhalen van lessen voor maximaal 3 weken.

8. Openingstijden

8.1. PhysIQ behoudt zich het recht om de studio te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.

8.2. PhysIQ is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de studio tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer PhysIQ kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot PhysIQ dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de trainers en in tweede instantie tot de directie van PhysIQ.

10. Aansprakelijkheid

10.1. PhysIQ is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens PhysIQ of haar leidinggevenden.

10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch PhysIQ, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

11. Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door PhysIQ gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de trainers. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de faciliteiten strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door PhysIQ gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en PhysIQ kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

arrow-down
× WhatsApp ons!